Make your own free website on Tripod.com
เพลงประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
The Songs of Faculty of Science and Technology, Assumption University
ครอบครัวใหม่

เรา... เราร่วมสร้างสรรค์ รักกัน รักกัน รักกัน น้องพี่
เราจับมือกัน เพื่อความสัมพันธ์ให้มันยั่งยืน
เรามิใช่อื่นไกล เหมือนครอบครัวใหม่ ร่วมทุกข์ ร่วมใจไม่หน่ายหนี
ดู... ครอบครัวใหม่เรา ก้าวไกลกว่าใคร ไหนๆ อีก ไหนๆ อีก
เป็นความสุขใจ เหนืออื่นใด ครอบครัวใหม่เรา

_________________________________________________________________________

ประวัติเพลง

เนื้อร้อง :
ทำนอง :
ตั้งแต่ :

เป็นเพลงที่ไม่ทราบที่มาครับ แต่เป็นเพลงจังหวะเร็วที่เพราะมากจริงๆ มักจะใช้เพลงนี้หลังจากพิธีบายศรี และสะพานชีวิตเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเปรียบเสมือนว่าพวกเรานั้นได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว พวกเราทั้งพี่และน้องจะไปรวมกันอยู่ที่รอบๆ แคมป์ไฟ แล้วเพลงนี้ก็จะถูกบรรเลงขึ้น เพลงแรกที่ต้องรับสมาชิกใหม่ของครับครัว วิทยาศาสตร์ อัสสัมชัญ น้องๆ ทุกคนล้วนเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวแห่งนี้ ครอบครัวใหม่

_______________________________________ โดย <YAI>
4 มี.ค. 2544